UUDIS: Kinnistusisese torustiku ehitamine järelmaksuga

9. aprill 2014 14:11

AS Kovek pakub projektipiirkondades kinnistusiseste torustike rajamise teenust järelmaksuga

Alates 14, aprillist 2014. a pakub AS Kovek võimalust ehitada EL Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeritud projektipiirkondades kinnistusisesed torustikud järelemaksuga. Tegemist on piiratud mahuga (100 000 eurot) programmiga, mida AS Kovek finantseerib omavahenditest. Mahu täitumisel on eelis taotlejal, kelle taotlus jõudis meile varem. Võimalus on mõeldud  mugavusteenusena, AS Kovek ajab ise korda vajalikud ehitusformaalsused ning tarbija rolliks on vaid võimaldada ligipääs objektile ning tasuda õigeaegselt arveid.

Võimalust pakutakse järgmistes piirkondades Ühtekuuluvusfondi abiga rajatud torustike (sh liitumispunktide) ulatuses:

-Hüüru küla

-Vanamõisa küla

-Laagri aleviku Pilliroo piirkond

Meetme eesmärk on kiirendada liitumistempot juba valminud torustikega ning seeläbi tagada parem teenuse kvaliteet (täna on uued torustikud ja pumplad alakoormatud). Meede on suunatud piirkondadesse, kus liitumistempo on aeglane.

Ehitustööde järelemaksu on võimalik saada kuni 3000 eurot kinnistu või elamuühiku (nt ridamajaboks) kohta (koos käibemaksuga),  järelmaksu tähtaeg on kuni 24 kuud. Intressi ei ole. Tarbija omafinantseering on 10%, kuid mitte vähem kui 200 eurot. Omafinantseering tasutakse enne tööde alustamist ettemaksuna. Kui tööde maksumus ületab piirmäära, siis ülejäänu tuleb tarbijal tasuda ise vastavalt arvele.  Tööd teostavad AS-i Kovek töömehed või meie valitud alltöövõtja, isetehtud töö või tarbija valitud töövõtja kuludele järelemaksu ei võimaldata. Samuti ei võimaldata järelmaksu juba tehtud kulutustele ning ei finantseerita töid, mille korraldus ei vasta ehitusnõuetele (nt kinnistuomanik soovib töid ilma nõutava kirjaliku nõusolekuta või nõuab sobimatu materjali kasutamist). Taotlejalt eeldatakse korrektset varasemat maksekäitumist (täpsemalt vaadake tingimusi meie kodulehel). Järelmaksu ei võimaldata ehitusfirmadele, kinnisvaraarendajatele või üksikisikutele, kelle tegevusest on selgelt näha (AS-i Kovek kaalutlusõigus), et kinnistu on müügiobjekt ning taotlev isik seal veeteenust tarbima ei hakka.  Eelduseks on ka, et tarbija liitub mõlema teenusega (nii vesi kui kanalisatsioon). Kes on varasemalt ühe AS-i Kovek pakutava teenusega juba liitunud, nende puhul on erandina aktsepteeritav ka ühe teenuse torustiku rajamine programmi mahus.

Protsess ise näeb välja sedasi:

  1. Soovija esitab järelemaksutaotluse (saadaval SIIN)
  2. AS Kovek kontrollib soovija maksekäitumist, kokkulepitud ajal mõõdetakse töömaht teie kinnistul ning teile esitatakse vastav hinnapakkumine ning lepingu eelnõu koos maksegraafikuga. Ühtlasi pakutakse välja võimalik töö tegemise aeg ning sõlmitakse tarbimisleping. Järelmaksu- ning tarbimislepingu tingimused on saadaval meie kodulehel.
  3. Klient aktsepteerib hinnapakkumise, allkirjastab lepingu ja tasub omafinantseeringu.
  4. AS Kovek töötajad ajavad Saue vallas korda vajalikud ehitusformaalsused (kirjalik nõusolek)
  5. Kokkulepitud ajal teostatakse tööd, avatakse teenuse tarbimine
  6. Klient tasub graafiku järgi makseid ning mõõtja järgi tarbitud teenuste eest.

Järelmaksu võimaldatakse kirjaliku nõusoleku taotlemise kuludele (tasud, riigilõiv), ehitustöödele alates kinnistu liitumispunktist kuni veemõõdusõlmeni (kaasa arvatud). Veemõõdusõlm võib olla kuni 2 meetri kaugusel hoonesse sisenemise kohast. Muud hoonesisesed tööd järelmaksu alla ei kuulu, soovi korral võivad neid töid teha meie töömehed eraldi arvega tasumisel (järelmaksu aluste tööde hulka ei arvata).

Teenuse kasutamist reguleeriv kord on saadaval SIIN. Lepingu näidis on saadaval SIIN. Artiklis toodud teenuse tingimused ei ole loetletud ammendavalt. Edasist infot saab ka maili teel info@kovek.ee või tööajal telefonil 6 79 67 57. AS Kovek jätab endale õiguse programmi tingimusi programmi kestel muuta, kui selleks tekib möödapääsmatu vajadus (v.a juba sõlmitud lepingud).

Jaga: