Ääsmäe ÜVK torustike ehitustööd

  • Post category:Uudised

Alates 18.12.2023 alustab RTS Infra Eesti OÜ Ääsmäe alevis Ääsmäe ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamise ehitustöödega. Seoses sellega on piirkonnas liikluspiiranguid tööde perioodil. Piirangute kohta täpsem info laekub vastavalt tööde edenemisele kohalikele elanikele posti teel. Tööde periood on detsember 2023 kuni juuni 2024.

Töödega alustatakse esimeses järjekorras Karja teel ja Karjavahe teel.

Projekti „Ääsmäe ÜVK torustike rekonstrueerimise III etapp” kogumaksumus on 754 210,00 eurot, millest omafinantseering moodustab 414 816,00 eurot. Ääsmäe ÜVK-torustike rekonstrueerimise III etapiga teostatakse torustike uuendustööd Ääsmäe kagu- ja lõunaosas, tagamaks nõuetekohase veeteenuse osutamist piirkonnas. Ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse saab 4 kinnistut.

Kokku ehitatakse Ääsmäel ca 2,3km veetrassi, ca 1,6km isevoolset kanalisatsioonitrassi, ca 1km survekanalisatsioonitrassi ja 4 reoveepumplat.

Veemajandusprojekti „Ääsmäe ÜVK torustike rekonstrueerimise III etapp” elluviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.