Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga projektipiirkondades

Siit saate endale alla laadida liitumiseks, teisteks toiminguteks ning kinnistu siseste torustike rajamiseks vajalikud juhised ja dokumendid.

NB! Liitumiseks tuleb täita ülal lingilt leitav avaldus (universaalne). Sama avaldus tuleb täita ja kinnistu ostmisel lepingu muutmiseks või muude toimingute tegemiseks. 

NB! Liitumispunktide jooniseid ei ole suure andmemahu tõttu võimalik kodulehel avaldada, palume nende saamiseks pöörduda allpool toodud kontaktidel.

NB! Juba olemasoleva (st liitunud) tarbija veemõõdusõlm peab konstruktsioonilt vastama ülaltoodud “Veemõõdusõlme tüüpjoonisele”. Mittevastavuse korral on AS-il Kovek õigus teha tähtajaline ettekirjutus sõlme nõuetega kooskõlla viimiseks. Muude veemõõtjate peale peaveemõõtja paigalduse, plommimise ja hilisema vahetamise kulud kannab tarbija vastavalt ettevõtte hinnakirjale.

TÄHELEPANU! Kinnistupaigaldise ülevaatuse soovist tuleb kliendil ette teatada vähemalt 7 kalendripäeva. Vastavat teemat reguleeriv uus kord on avaldatud ülal linkide loetelus viimasel kohal.

Eraldi liitumislepingut liitumistasu puudumisel ei sõlmita, vastav piiritlusakt torustike kuuluvuse ja vastutuse kohta allkirjastatakse koos teenuse tarbimislepinguga (saadetakse liitujatele hiljem).

Liitumistasude tabel on saadaval Uudiste all.

Liitumise soovi korral palume täita käesoleval lehel olev olev liitumisavaldus ning edastada see digiallkirjastatult e-kirjaga info@kovek.ee

Liitumispunktide plaanide ning täiendava info saamiseks palume pöörduda järgnevatel kontaktidel:

AS Kovek, Vae 6 Laagri 76401
e-mail: info@kovek.ee;
telefon 679 6757