Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi tööde alguse teade

  • Post category:Uudised

Turba aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise  I etapp

21. juunil 2019.a. tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsuse Turba aleviku veemajandusprojekti esimese etapi rahastamiseks, mille käigus rekonstrueeritakse ühisveevärgi- kanalisatsioonitorustikud aleviku põhjapoolses osas kuni raudteeni.

Projektiga on kavandatud 2 puurkaev-pumpla ning amortiseerunud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumise võimaluse loomine seni liitumisvõimaluseta kinnistutele.

Projekti käigus rajatakse uus ühisveevärgi liitumispunkt 30 kinnistule, mis loob ühisveevärgiga liitumise võimaluse 79 seni liitumisvõimaluseta inimesele ja ühiskanalisatsiooni liitumispunkte rajatakse 32 kinnistule, mis loob ühiskanalisatsiooniga liitumise võimaluse 87 seni liitumisvõimaluseta inimesele.

Projekti sisu arvudes:

  • rajatakse või rekonstrueeritakse ca 5,8 km veetorustikku ja ca 5,8 km kanalisatsioonitorustikku
  • rekontsueeritakse 2 puurkaev-pumplat
  • rekonstrueeritakse 1 reoveepumpla
  • maksumus ca 1 730 000 €
  • valmimistähtaeg detsember 2020.a.

Liituvate kinnistute omanike poole on projekti ettevalmistamise ajal juba pöördutud liitumise nõusolekute saamiseks ning inimesed on üldiselt kursis, mis ees ootab. Järgmisena pöördub kinnistuomanike poole projekteerija AS Viimsi Keevitus liitumispunktide ja ümberühenduste asukoha kooskõlastamiseks – palume jälgida, et kooskõlastatud liitumispunkt asuks ka füüsiliselt teile sobivas kohas ning palume kooskõlastamisel teha igakülgset koostööd. Projekteerimistööd algavad detsembris 2019.a. Ehitusega alustatakse 2020.a. aprillis.

Peatöövõtja   on AS Viimsi Keevitus, esindaja Jaak Ritso, tel 5050976, jaak@viimsikeevitus.ee

Omanikujärelvalve teostaja on AS Infragate Eesti, esindaja Virgo Savila, tel 5172532, virgo.savila@infragate.ee

Tellija projektijuht on OÜ Europolis, esindaja Raul Altnurme, tel 56451976, raul@europolis.ee